Gardentasunaren ataría / 19/2013 LEGEAREN 6 bis artikulua. Tratamendu-jardueren erregistroa, aldaketak

Jardueren erregistroa

Tratamendu-jardueren erregistroa. Datuak Babesteko Europako Erregelamendua

Sarrera

Dokumentu honen helburu nagusia HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN Tratamendu Jardueren Erregistroa dokumentatzea da, EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUAN, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoan (aurrerantzean, DBEO), aurreikusitakoaren arabera.

DBEOren 30. artikuluak ezartzen du tratamendu-jardueren erregistro bat sortu behar dela datu pertsonalak biltzen dituzten informazioa biltzen duten arduradunentzat.

Tratamendu-jardueren erregistroa

Arduradun bakoitzak eta, hala badagokio, haren ordezkariak, beren erantzukizunpean egindako tratamendu-jardueren erregistro bat eramango dute. Erregistro horrek ondoren adierazten den informazio guztia jaso beharko du:
 1. arduradunaren izena eta harremanetarako datuak, eta, hala badagokio, erantzunkidearenak, arduradunaren ordezkariarenak eta datuak babesteko ordezkariarenak;
 2. tratamenduen helburuak;
 3. interesdunen kategorien eta datu pertsonalen kategorien deskribapena;
 4. datu pertsonalak jakinarazi edo jakinaraziko zaizkien hartzaileen kategoriak, hirugarren herrialdeetako edo nazioarteko erakundeetako hartzaileak barne;
 5. hala badagokio, datu pertsonalak hirugarren herrialde batera edo nazioarteko erakunde batera transferitzea, hirugarren herrialde edo nazioarteko erakunde horren identifikazioa barne, eta, 49. artikuluko 1. paragrafoko bigarren lerrokadan adierazitako transferentzien kasuan, berme egokien dokumentazioa;
 6. ahal denean, datu-kategoriak ezabatzeko aurreikusitako epeak;
 7. ahal denean, 32. artikuluko 2. paragrafoan aipatzen diren segurtasun-neurri teknikoen eta antolakuntza-neurrien deskribapen orokorra.

Gainera, DBEOren 13. artikuluak, informazio-eskubidea errazteko, tratamenduaren zilegitasuna zehazteko oinarri juridikoa zehaztea eskatzen du, DBEOren 6. artikuluan zehaztutako baliozko kasu batzuen arabera:

 • DBEO: 6.1.a) interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako tratatzeko
 • DBEO: 6.1.b) Interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko edo, interesdunak eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzeko beharrezkoa den tratamendua.
 • DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua.
 • DBEO: 6.1.d) tratamendua beharrezkoa da interesdunaren edo beste pertsona fisiko baten bizi-interesak babesteko;
 • DBEO: 6.1.e) Interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak baliatzearen alde egindako misioa betetzeko beharrezko tratamendua.
 • DBEO: 6.1. f) tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren erantzuleak edo hirugarren batek jazarritako interes legitimoak betetzeko, baldin eta interes horien gainetik ez badaude interesdunaren interes edo oinarrizko eskubide eta askatasunak, datu pertsonalen babesa eskatzen dutenak, bereziki interesduna haurra denean.

Horrela, jarraian, erakundean aldez aurretik aztertu eta detektatutako tratamendu-jarduerak identifikatu eta deskribatzen dira.

Kudeaketa ekonomikoa, aurrekontukoa eta kontabilitatekoa

Datu pertsonalen tratamenduaren identifikazioa edo aipamena EKONOMIA-, AURREKONTU- ETA KONTABILITATE-KUDEAKETA
Tratamendua kudeatzen duen organoa identifikatzea Idazkaritza Nagusia
Tratamenduaren arduradunaren identifikazioa eta harremanetarako datuak HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA –  TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

https://tvcp.eus

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 69.

01008 Vitoria-Gasteiz

Datuak babesteko ordezkariaren identifikazioa eta harremanetarako datuak

Datuak Babesteko Ordezkaria

Correo Electrónico: dpd@tvcp.eus

Tratamenduaren helburuak Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren ekonomia-, aurrekontu- eta kontabilitate-kudeaketa.

Auzitegiaren aurrekontua eta finantza-aktiboak kudeatzea, kontratazio-espedienteak kontrolatzea, gastu-espedienteen kontabilitate-dokumentuak izapidetzea eta Auzitegiko langileen zerbitzuagatiko kalte-ordainen kudeaketa barne hartzen ditu.

Asimismo, se tratan los datos para la obtención de estadísticas e indicadores de gestión.

Tratamenduaren zilegitasuna (oinarri juridikoa) DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

· 2/2017 Legegintzako Dekretua, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena.

Interesdunen kategorien deskribapena §  Herri Kontuen Euskal Epaitegiko pertsona fisiko hornitzaileak, zordunak edo hartzekodunak.

§  Herri Kontuen Euskal Epaitegiko langileak.

Datu pertsonalen kategoriak §  Identifikatzaileak: izen-abizenak, NANa.

§  Ekonomiko-finantzarioak

§  Akademikoak eta profesionalak

§  Enpleguari buruzko xehetasunak

Datu pertsonalak nori jakinaraz dakizkiokeen jasotzaileen kategoriak §  Zerga Administrazioa.

§  Finantza-erakundeak.

Datuak ezabatzeko aurreikusitako epeak Datuak bildu ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira.
Segurtasuneko neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Sarrera- eta irteera-erregistroa

Datu pertsonalen tratamenduaren identifikazioa edo aipamena SARRERA- ETA IRTEERA-ERREGISTROA
Tratamendua kudeatzen duen organoa identifikatzea Idazkaritza Nagusia
Tratamenduaren arduradunaren identifikazioa eta harremanetarako datuak HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA –  TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

https://tvcp.eus

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 69.

01008 Vitoria-Gasteiz

Datuak babesteko ordezkariaren identifikazioa eta harremanetarako datuak

Datuak Babesteko ordezkaria

Emaila: dpd@tvcp.eus

Tratamenduaren helburuak Herri Kontuen Euskal Epaitegira aurkeztu edo bidalitako eta Auzitegiko langileek bidalitako dokumentuak kudeatzea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako baldintzetan. Eragindakoek atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko edo aurka egiteko dituzten eskubideak kudeatzea.

Dokumentuak aurkezteko edo bidaltzeko kontrola eta bermea hartzen ditu batez ere bere baitan, baita dokumentuak noiz aurkezten edo bidaltzen diren ere, bai eta kudeaketa-estatistikak eta -adierazleak lortzea ere.

Tratamenduaren zilegitasuna (oinarri juridikoa) DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

· 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Interesdunen kategorien deskribapena §  Herri Kontuen Euskal Epaitegiari lotutako gutunak edo agiriak bidaltzen dizkieten edo jasotzen dituzten pertsona fisikoak.
Datu pertsonalen kategoriak §  Identifikatzaileak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (postala, elektronikoa).
Datu pertsonalak nori jakinaraz dakizkiokeen jasotzaileen kategoriak §  Ez zaie daturik jakinarazten hirugarrenei, legeak hala agintzen duenean izan ezik.
Datuak ezabatzeko aurreikusitako epeak Datuak bildu ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira.
Segurtasuneko neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Komunikaziorako eta harreman instituzionaletarako agenda

Datu pertsonalen tratamenduaren identifikazioa edo aipamena ERAKUNDEEN KOMUNIKAZIORAKO ETA HARREMANETARAKO AGENDA
Tratamendua kudeatzen duen organoa identifikatzea Lehendakaritza
Tratamenduaren arduradunaren identifikazioa eta harremanetarako datuak HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA –  TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

https://tvcp.eus

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 69.

01008 Vitoria-Gasteiz

Datuak babesteko ordezkariaren identifikazioa eta harremanetarako datuak

Datuak Babesteko ordezkaria

Emaila: dpd@tvcp.eus

Tratamenduaren helburuak Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, Auzitegiaren eginkizunen, eskumenen eta jardueren arabera, erakundeekin edo kontratuekin harremanak dituzten pertsonen, enpresen eta erakundeen agendari eustea.

Aurreikusitako erabilera Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legearen 2.1 artikuluan jasotako erakundeei Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren eskumenak gauzatzeko beharrezkoak diren ofizioak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta gainerako agiriak igortzea da.

Komunikabide, enpresa eta erakundeetara jakinarazpenak, albisteak, deialdiak, dokumentuak eta abar modu selektiboan bidaltzea, epaimahaiaren jarduerari, ekitaldiei eta epaimahaiak antolatutako prestakuntza-ekitaldiei dagokienez.

Enpresekin agenda bat mantentzea, haien kontratu-jardueraren ondorioz merkataritza-harremanak dituztenekin.

Tratamenduaren zilegitasuna (oinarri juridikoa) DBEO: 6.1.e) Tratamendurako beharrezkoa; interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako misio bat betetzea

·  1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari buruzkoa.

Interesdunen kategorien deskribapena §  Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekin ohiko solaskide gisa jarduten duten pertsona fisikoak.
Datu pertsonalen kategoriak §  Identifikatzaileak: Izen-abizenak, helbidea (postala, elektronikoa).

§  Enpleguari buruzko xehetasunak

Datu pertsonalak zein hartzaile-kategoriari jakinaraz dakizkiokeen §  Ez zaie daturik jakinarazten hirugarrenei, legeak hala agintzen duenean izan ezik.
Datuak ezabatzeko aurreikusitako epeak Datuak bildu ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira.
Segurtasuneko neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Prestakuntza-ekitaldietara eta -jardueretara gonbidatuak eta bertaratuak

Datu pertsonalen tratamenduaren identifikazioa edo aipamena PRESTAKUNTZA-EKITALDIETARA ETA -JARDUERETARA GONBIDATUAK ETA BERTARATUAK
Tratamendua kudeatzen duen organoa identifikatzea Idazkaritza Nagusia
Tratamenduaren arduradunaren identifikazioa eta harremanetarako datuak HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA –  TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

https://tvcp.eus

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 69.

01008 Vitoria-Gasteiz

Datuak babesteko ordezkariaren identifikazioa eta harremanetarako datuak

Datuak Babesteko ordezkaria

Emaila: dpd@tvcp.eus

Tratamenduaren helburuak Herri Kontuen Euskal Epaitegiak antolatutako prestakuntza-ekitaldi eta -ekitaldietara bertaratutakoak kudeatzea.

Aurreikusitako erabilerak barnean hartzen du prestakuntza-ekitaldiak eta -ekitaldiak kudeatzea, hala nola horiekin lotutako materialak edo dokumentazioa zabaltzea, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak antolatutako beste ekitaldi eta prestakuntza-ekitaldi batzuei buruzko albisteak, deialdiak, artikuluak eta bestelako informazioak bidaltzea.

Halaber, datuak tratatzen dira estatistikak eta kudeaketa-adierazleak lortzeko.

Tratamenduaren zilegitasuna (oinarri juridikoa) DBEO: 6.1.a) interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako tratatzeko.
Interesdunen kategorien deskribapena §  Herri Kontuen Euskal Epaitegiak antolatutako prestakuntza-ekitaldi eta -ekitaldietara borondatez joan diren edo joan diren pertsona fisikoak.
Datu pertsonalen kategoriak §  Identifikatzaileak: Izen-abizenak, helbidea (postala, elektronikoa).

§  Enpleguari buruzko xehetasunak

Datu pertsonalak nori jakinaraz dakizkiokeen jasotzaileen kategoriak §  Egintza horiek antolatzeko eta kudeatzeko beste erakunde laguntzaile edo zerbitzu-emaile batzuei.

§  Ekitaldi edo prestakuntza-ekitaldi bakoitzera bertaratzen direnei (kasuan kasuko ekitaldian izena eman dutenen zerrenda).

Datuak ezabatzeko aurreikusitako epeak Datuak bildu ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira.
Segurtasuneko neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien deskribapen orokorra Iinformazio-sistemak egokitzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Osoko bilkuren eta auditoretza-batzordearen grabazioak

Datu pertsonalen tratamenduaren identifikazioa edo aipamena GRABAZIOAK  OSOKO BILKUREN SAIOAK ETA AUDITOREEN BATZORDEA
Tratamendua kudeatzen duen organoa identifikatzea Idazkaritza Nagusia
Tratamenduaren arduradunaren identifikazioa eta harremanetarako datuak HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA –  TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

https://tvcp.eus

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 69.

01008 Vitoria-Gasteiz

Datuak babesteko ordezkariaren identifikazioa eta harremanetarako datuak

Datuak Babesteko ordezkaria

Emaila: dpd@tvcp.eus

Tratamenduaren helburuak HKEEren osoko bilkuretan eta auditoretza-batzorde teknikoetan egindako eztabaiden audioa grabatzea, eta urrutiko saioetan irudiak grabatzea.

Aurreikusitako erabilerak barne hartzen ditu aktak transkribatzeko grabatutako audioaren kontsultak eta bertaratuen nortasuna eta haien eztabaidak eta botoak egiaztatzeko urrutiko irudiaren kontsultak.

Tratamenduaren zilegitasuna (Oinarri juridikoa) DBEO: 6.1.e) Tratamendurako beharrezkoa; interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako misio bat betetzea

· 1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari buruzkoa / Herri-Kontuen Euskal Epaitegia).

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua

· 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena

Interesdunen kategorien deskribapena §  HKEEren Osoko Bilkurako kideak eta EKTko kideak
Datu pertsonalen kategoriak §  Identifikatzaileak: izen-abizenak, ahotsa, irudia, grabazio-data.

§  Enpleguari buruzko xehetasunak

Datu pertsonalak nori jakinaraz dakizkiokeen jasotzaileen kategoriak §  Ez zaie daturik jakinarazten hirugarrenei, legeak hala agintzen duenean izan ezik.
Datuak ezabatzeko aurreikusitako epeak Datuak bildu ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira.
Segurtasuneko neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Giza baliabideak eta nomina

Datu pertsonalen tratamenduaren identifikazioa edo aipamena GIZA BALIABIDEAK ETA NOMINA
Tratamendua kudeatzen duen organoa identifikatzea Idazkaritza Nagusia
Tratamenduaren arduradunaren identifikazioa eta harremanetarako datuak TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS –  HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

https://tvcp.eus

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 69.

01008 Vitoria-Gasteiz

Datuak babesteko ordezkariaren identifikazioa eta harremanetarako datuak

Datuak Babesteko ordezkaria

Emaila: dpd@tvcp.eus

Tratamenduaren helburuak Giza baliabideen eta nominaren erregistroa eta kudeaketa.

Haren erabilerak barne hartzen ditu langileak hautatzeko eta hornitzeko prozesuak, presentzia-kontrola, nomina kalkulatzeko prozesuak, PFEZren atxikipenak, Gizarte Segurantzari eta, hala badagokio, dagozkien mutualitateei eta gizarte-aurreikuspeneko erakundeei egindako ekarpenak, pizgarrien gogobetetzea eta enplegatuen beste onura batzuk, bai eta presentzia-kontrola ere.

Tratamenduaren zilegitasuna (oinarri juridikoa) DBEO: 6.1.e) Tratamendurako beharrezkoa; interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako misio bat betetzea

·  1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari buruzkoa.

·  6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

·  5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

Interesdunen kategorien deskribapena §  Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren zerbitzuko langileak eta langileak hautatzeko eta hornitzeko prozesuetan parte hartzen duten pertsonak
Datu pertsonalen kategoriak §  Identifikatzaileak: NAN/IFZ, GS/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, sinadura, irudia, langileen erregistro-zenbakia.

§  Ezaugarri pertsonalak.

§  Ekonomiko-finantzarioak

§  Akademikoak eta profesionalak

§  Enpleguari buruzko xehetasunak

§  Arau-hausteak (penalak/administratiboak)

§  Kategoria bereziak: hatz marka biometrikoa

Datu pertsonalak nori jakinaraz dakizkiokeen jasotzaileen kategoriak §  Foru-ogasunak.

§  Zerga Administrazioko Estatu Agentzia.

§  Gizarte Segurantzari eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari

§  Finantza-erakundeak.

§  Bitartekaria eta aseguru-etxea.

Datuak ezabatzeko aurreikusitako epeak Datuak bildu ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira.
Segurtasuneko neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Fiskalizazioa

Datu pertsonalen tratamenduaren identifikazioa edo aipamena Fiskalizazioa
Tratamendua kudeatzen duen organoa identifikatzea Fiskalizazio-arloak
Tratamenduaren arduradunaren identifikazioa eta harremanetarako datuak HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA –  TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

https://tvcp.eus

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 69.

01008 Vitoria-Gasteiz

Datuak babesteko ordezkariaren identifikazioa eta harremanetarako datuak

Datuak Babesteko ordezkaria

Emaila: dpd@tvcp.eus

Tratamenduaren helburuak Euskal sektore publikoaren fiskalizazioak egitea, eta dirulaguntzak jasotzea, indarrean dagoen legeriak Herri Kontuen Euskal Epaitegiari ematen dizkion eskumenen arabera.

Fitxategiaren erabilerak finantza-, legezkotasun- eta eragiketa-fiskalizaziorako egiten diren jardueren ondoriozkoak dira.

Tratamenduaren zilegitasuna (oinarri juridikoa) DBEO: 6.1.e) Tratamendurako beharrezkoa; interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako misio bat betetzea

·  1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari buruzkoa.

Interesdunen kategorien deskribapena §  Pertsonak eta dirulaguntzen hartzaileak.
Datu pertsonalen kategoriak §  Identifikatzaileak: NAN/IFZ, GS/Mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea, telefonoa, langileen erregistro-zenbakia

§  Ezaugarri pertsonalak

§  Ekonomiko-finantzarioak

§  Akademikoak eta profesionalak

§  Enpleguari buruzko xehetasunak

§  Arau-hausteak: penalak/administratiboak

§  Kategoria bereziak: Osasuna. Erlijioa. Ideologia. Sindikatu-afiliazioa (fiskalizatutako erakundearekiko harremanetan kategoria berezietako datuetan oinarritutako faktoreek esku hartzen dutenean)

Datu pertsonalak nori jakinaraz dakizkiokeen jasotzaileen kategoriak §  Kontu Auzitegia

§  Epaitegiak eta Ministerio Fiskala

Datuak ezabatzeko aurreikusitako epeak Datuak bildu ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira.
Segurtasuneko neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Hauteskunde-kontabilitateak

Datu pertsonalen tratamenduaren identifikazioa edo aipamena HAUTESKUNDE-KONTABILITATEAK
Tratamendua kudeatzen duen organoa identifikatzea Fiskalizazio-arloak
Tratamenduaren arduradunaren identifikazioa eta harremanetarako datuak HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA –  TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

https://tvcp.eus

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 69.

01008 Vitoria-Gasteiz

Datuak babesteko ordezkariaren identifikazioa eta harremanetarako datuak

Datuak Babesteko ordezkaria

Emaila: dpd@tvcp.eus

Tratamenduaren helburuak Hauteskunde-kontabilitateen fiskalizazioak egitea, hauteskunde-araubidearen arloan indarrean dagoen legeriak Herri Kontuen Euskal Epaitegiari ematen dizkion eskumenen arabera.

Hauteskunde-kontabilitateak fiskalizatzeko egiten diren jardueren ondorio da erabilera.

Tratamenduaren zilegitasuna (oinarri juridikoa) DBEO: 6.1.e) Tratamendurako beharrezkoa; interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako misio bat betetzea

·  1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari buruzkoa.

Interesdunen kategorien deskribapena §  Hauteskunde-prozesuetara aurkezten diren hautagai-zerrendekin harreman ekonomikoak izan dituzten pertsonak eta hauteskunde-administratzaileak.
Datu pertsonalen kategoriak §  Identifikatzaileak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (postala, elektronikoa), telefonoa, sinadura (eskuz, elektronikoa).

§  Ekonomiko-finantzarioak

§  Kategoria bereziak: ideologia.

Datu pertsonalak nori jakinaraz dakizkiokeen jasotzaileen kategoriak §  Epaitegiak eta Ministerio Fiskala.
Datuak ezabatzeko aurreikusitako epeak Datuak bildu ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira.
Segurtasuneko neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien deskribapen orokorra Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.