Funtzionamendua

Txostenak egitea

Ekonomia- eta finantza-jardueren fiskalizazioa

HKEEren eginkizun nagusia euskal sektore publikoaren ekonomia- eta finantza-jarduerak fiskalizatzea da. Berme handienekin exekutatu ahal izateko, erakunde fiskalizatzaileak eskumena du erakunde publikoetatik beharrezkotzat jotzen dituen datu guztiak biltzeko.

Epaimahaiak espediente guztietarako sarbidea du, eta egokitzat jotzen dituen egiaztapenak egin ditzake. Halaber, berak erabakitzen du fiskalizazioa bere egoitzan edo erakunde kontrolatuaren egoitzan bertan egin behar den eta eskatutako informazioa aurkezteko epea.

HKEEren lana oztopatzeko edozein ahalegin haren lana oztopatzea izango da. Horrela tipifikatzen da eskatutako informazioa bidaltzeari uko egitea edo ezarritako epeak ez betetzea. Oztopo oro arau-haustea izango da, eta Auzitegiak Eusko Legebiltzarrari jakinaraziko dio.

Ez da ahaztu behar bai Legebiltzarrak bai Auzitegiak ere badutela ekimena txosten bat egiteko orduan, eta, beraz, baita fiskalizazio-ekimena ere.

Urteko Lan Programa

HKEEren Osoko Bilkurak Urteko Lan Programa onartzen du eta lan bakoitza talde teknikoei esleitzen die. Auditoretza-taldeek beren lana egiteko behar duten informazio guztia biltzen dute, fiskalizatzen duten erakundearen jarduerak oztopatu gabe. Datu horien analisiak prozesuaren oso fase garrantzitsua hartzen du, eta horren ondoren behin-behineko txosten bat egiten da, ikerketatik lortutako emaitza nagusiak jasotzen dituena.

HKEEk aitorpen bat lortu du egindako Fiskalizazio Txostenen kalitateari dagokionez.

Kalitate hori lortzea ez da lan erraza izan. Txostenak oso dokumentu luzeak dira, datu eta iritzi askorekin, eta horietan informazio asko tratatzen da.

Auditoretza-talde bakoitzak zehatz-mehatz berrikusten ditu bere txostenen edukia eta euskarriak. Baina hau ez da nahikoa.

Kalitate-kontrola

Epaimahaiak Kalitate Kontrola izeneko berme-mekanismo bat sartu du. Bertan, txostena gauzatzean zerikusirik izan ez duen beste profesional-talde batek erredakzio-taldearen lana berrikusten du, behin betiko onespenaren azken txanpara iristeko beharrezko baldintza teknikoak betetzen dituela egiaztatzeko. Horrela, detektatzeko dagoen edozein akats saihesten da, eta txostena azken fasera igaro daitekeela ziurtatzen da, ondorio guztien euskarria egiaztatu ondoren.Erredakzio-taldearen eta kalitate-kontroleko taldearen artean egon daitezkeen desadostasunak, egonez gero, Auditoretzako Batzorde Teknikoan (CTA) aztertuko dira, eta oraindik irauten badute, Osoko Bilkurak behin betiko ebatziko ditu.

HKEEren osoko bilkurak beharrezkotzat jo zuen organo tekniko eta aholku-emaile bat izatea, Auzitegiaren txosten guztiak aztertzeko, Auzitegiak osoko bilkuran aztertu eta onartu aurretik.

Honako hauek osatzen dute Auditoretzako Batzorde Tekniko hori: epaimahaiburuak, idazkari nagusiak eta auditore buruek.

Bilkura bakoitzean jorratutakoa kontuan hartuta, dagokion akta idatzi da. Era berean, kontuan hartzen dira etorkizuneko txostenak idazterakoan aplikatu beharko diren irizpide orokorrak hartzea dakarten erabakiak.

Behin-behineko fiskalizazio txostena

Kalitate-kontroletik, EKTtik eta Osoko Bilkurak onartutako behin-behineko txosten hori fiskalizatutako erakundeei bidaltzen zaie.Horiek epe bat dute, eta, epe horretan, egoki iritzitako alegazioak aurkez ditzakete, Auzitegiak adierazitako kontsiderazioei dagokienez.

Informe de fiscalización definitivo

Después de examinar dichas alegaciones, el equipo auditor redacta el informe de fiscalización definitivo, aceptando o rechazando las mismas o señalando los aspectos que considere deben figurar en el informe, o modificar el mismo. Las alegaciones no aceptadas se incorporan al texto del informe.

Este informe, vuelve a pasar por segunda vez por la CTA y por el Pleno del TVCP, en esta ocasión ya para ser aprobado como informe definitivo.

El Informe de Fiscalización, firmado por la Presidenta o Presidente del TVCP, es presentado al Parlamento Vasco y a la entidad fiscalizada y se envía para su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, publicándose además en la página web del TVCP.